Zwroty i reklamacje

bg12

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru.

2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z producentem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się na adres mailowy: info@esyfloresystore.pl, w temacie maila wpisując REKLAMACJA. W mailu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego, w którym opisano rodzaj uszkodzeń. Dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim.

4. Treść ust. 3 nie dotyczy konsumentów.

5. Zwrot właściwie zabezpieczonego i zapakowanego towaru odbywa się na koszt Kupującego.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru przez Sklep.

7. W przypadku uznania reklamacji, sklep Esyfloresy zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni.

8. Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w ich posiadanie.